Köprü yenileniyor

 

Sakarya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Alan­de­re’de sel­den zarar gören köp­rü­yü ye­ni­li­yor. Genişliği 15, açık­lı­ğı 10 metre uzun­lu­ğa sahip yeni köprü ça­lış­ma­sı ile ge­çiş­ler gü­ven­li hale ge­lecek.

İHALE EDİLİYOR

Sa­kar­ya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, Alan­de­re Ma­hal­le­si’n­de geçtiğimiz aylarda meydana gelen sel nedeniyle hasar gören köp­rü­yü ye­ni­le­mek için ha­re­ke­te geçti. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ekiple­ri ta­ra­fın­dan ya­pı­lan in­ce­le­me­le­rin ar­dın­dan mev­cut ya­pı­nın ye­ni­den ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği be­lir­ti­le­rek, “Gü­ven­li bir geçiş sağ­la­mak için selde zarar gören mev­cut ya­pı­nın ye­ri­ne yenisinin ya­pıl­ma­sı için 29 Kasım Salı günü iha­le­ye çı­kı­yo­ruz. İlçe­mi­ze ve Alan­de­re mahallemize ha­yır­lı olsun” de­nil­di.

ÇELİK KÖPRÜ
Ha­ya­ta ge­çi­ri­lecek yeni köprü ile böl­ge­de araç ve yaya ge­çiş­le­ri daha gü­ven­li hale ge­lecek. Fen İşleri Da­ire­si Baş­kan­lı­ğın­dan ya­pı­lan açık­la­ma­da, “Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Ekrem Yüce ta­ra­fın­dan ve­ri­len il­gi­li köp­rü­yü ye­ni­le­me ta­li­ma­tı doğ­rul­tu­sun­da Daire Başkanlığımız ta­ra­fın­dan alan­da ya­pı­lan in­ce­le­me­ler ne­ti­ce­sin­de Ko­ca­ali İlçesi Alan­de­re ma­hal­le­miz­de sel­den zarar gören köp­rü­yü ye­ni­le­mek için ha­zır­lık­la­rı­mı­zı ta­mam­la­dık. 15 metre açık­lı­ğa, 10 metre uzun­lu­ğa sahip yeni bir çelik köp­rü­yü böl­ge­mi­ze ka­zan­dı­ra­ca­ğız. Şeh­ri­mi­zin kuzey ucu Ko­ca­ali’de inşa ede­ce­ği­miz bu yeni ya­tı­rı­mın ha­yır­lı ol­ma­sı­nı diliyoruz” de­nil­di.