Meclis yarın toplanıyor

 

Karasu Belediyesi Nisan ayı Meclisi Salı günü (Yarın), Karasu Sosyal Gelişim Merkezi Konferans Salonu’nda yapılacak. Mecliste ise 10 madde görüşülecek.

 

Karasu Belediyesi Nisan ayı Meclisi Salı günü (Yarın) saat 14.00’de, Karasu Sosyal Gelişim Merkezi Konferans Salonu’nda yapılacak. Meclis ilk olarak Mart ayı olağan meclis toplantı tutanak özetinin okunması ve oylaması ile başlayacak. Ardından ise 2020 mali yılı denetim komisyon raporunun okunarak meclisin bilgisine sunulacak. İşte Nisan ayı meclis gündeminde görüşelecek maddeler:

 

 

1-Yazı İşleri Müdürlüğü: 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesine göre 2020 Mali yılı Karasu Belediyesi, Faaliyet Raporunun görüşülmesine ilişkin 04.03.2021 tarih ve E3537 sayılı yazısı ile konunun meclis’ e sunulması.

 

2-Yazı İşleri Müdürlüğü: 5393 sayılı Belediye Kanununun 19. maddesine göre Belediye Meclisi 1. ve  2. Başkan Vekili üye seçiminin gizli oylama ile yapılmasına ilişkin 04.03.2021 tarih ve E3534 sayılı yazı ile konunun meclis’ e sunulması.

 

3- Yazı İşleri Müdürlüğü: 5393 sayılı Belediye Kanununun 19. maddesine göre Belediye Başkanlık Divanına (meclis katip/üye) 2 (iki) asil üye, 2 (iki) yedek üye seçiminin gizli oylama ile yapılmasına ilişkin 04.03.2021 tarih ve E3535 sayılı yazı ile konunun meclis’ e sunulması.

 

4-Yazı İşleri Müdürlüğü: 5393 sayılı Belediye Kanununun 33. maddesine göre, Encümen üyeliğine Meclis üyeleri arasından gizli oylama 2 (iki) üye seçiminin yapılmasına ilişkin 04.03.2021 tarih ve E3533 sayılı yazı ile konunun meclis’ e sunulması.

 

5- Yazı İşleri Müdürlüğü: 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi: “ İhtisas komisyonları, Belediye meclisi, üyeleri arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Komisyonların bir yılı geçmemek üzere ne kadar süre için kurulacağı aynı meclis kararında belirtilir. İhtisas komisyonları, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur. İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000’in üzerindeki belediyelerde plân ve bütçe ile imar komisyonlarının kurulması zorunludur.” Hükmüne istinaden, Belediyemiz meclis üyelerinden ihtisas komisyonlarında, “ Çevre ve Sağlık Komisyonu, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu, İmar Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Tarım Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Ulaşım ve Trafik Komisyonu, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Komisyonu “ görev yapmak üzere açık oylama ile en az 3 (üç) en fazla 5 (beş) üye seçiminin yapılmasına ilişkin 04.03.2021 tarih ve E3536 sayılı yazı ile konunun meclis’ e sunulması.

 

6- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü: 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunun 2. maddesinin (c) bendi uyarınca 30.11.2020 tarihli ve 256401 sayılı Bakanlık Makamının oluru ile “Rezerv Yapı Alanı” olarak belirlenen A.Aziziye Mahallesi 434 ada 3 ve 334 nolu parsel, İhsaniye Mahallesi pafta F25-d-13-d-1-a ‘da 1610 nolu parselde bulunan taşınmazların yine, 6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 15. maddesinin 12. fıkrasına istinaden, Karasu Belediye Başkanlığı nezdinde açılacak dönüşüm projeleri özel hesabına aktarılması ve bu gelirin 6306 sayılı Kanun kapsamında yapılacak dönüşüm uygulamalarında kullanılması için Dönüşüm Projelerinin Özel Hesabı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 25. maddesi uyarınca satışı için, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine göre Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 18.03.2021 tarih ve E4140 sayılı yazı ile konunun meclis’ e sunulması.

 

7-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü: İlçemiz sınırları içerisinde bulunan parsellerde yapılacak projelerde yapılaşma koşullarının iyileştirilmesi için Karasu İlçe Merkezi 1/1000 ölçekli uygulama imar plan hükümlerine ilave olarak eklenecek plan notları hakkında 16.03.2021 ve 23.03.2021 tarihli İmar Komisyonu Kararlarının görüşülmesi talebine ilişkin 31.03.2021 tarih ve E4773 sayılı yazı ile konunun meclis’ e sunulması.

 

8-Fen İşleri Müdürlüğü: Belediyemiz hizmetlerinde kullanılan 2 (iki) adet araç satışının yapılabilmesi için, Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesi talebine ilişkin 25.03.2021 tarih ve E4484 sayılı yazı ile konunun meclis’ e sunulması.(Satışı yapılacak araçların bilgisi meclis gündem ekinde yer almaktadır.)

 

9-Fen İşleri Müdürlüğü: Belediyemiz hizmetlerinde kullanılan 28 (yirmisekiz) adet araç satışının yapılabilmesi için, Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesi talebine ilişkin 25.03.2021 tarih ve E4484 sayılı yazı ile konunun meclis’ e sunulması.(Satışı yapılacak araçların bilgisi meclis gündem ekinde yer almaktadır.)

 

10-Fen İşleri Müdürlüğü: Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlıığı’na bağlı Karasu Şubesi hizmetinde kullanılan 54 PH 568 plakalı aracın akaryakıt ve bakım masrafları Sakarya Büyükşehir Belediyesine ait olmak üzere 3 yıl süre ile tahsis edilmesi için Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi talebine ilişkin 30.03.2021 tarih ve E4695 sayılı yazı ile konunun meclis’ e sunulması.