Karasu

Karasu Belediyesi Zabıta alımı yapacak

Karasu Belediyesi Zabıta alımı yapacak

Karasu Belediye Başkanlığı tarafından zabıta memuru alımı yapılacağı açıklandı. Belediye’ye yapılacak 6 zabıta alımında başvurular 3-14 Nisan tarihleri arasında alınacak.

 Başvuru şartları

Karasu Belediyesi tarafından 3-14 Nisan tarihleri arasında yapılacak olan zabıta alımı için gerekli olan başvuru şartları açıklandı. Gerekli olan koşullar; Türk vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

Sınav koşulları

İlan edilen zabıta memuru kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karsısındaki puan türünden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre, zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg’dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri Belediyemizce yapılacaktır. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

Gerekli belgeler

Karasu Belediyesine yapılacak olan zabıta alımında, başvuru sonrası yapılacak olan sözlü veya uygulamalı sınav yönetmeliği şu şekilde: Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için 03/04/2023 – 14/04/2023 tarihleri arasında http://www.karasu.bel.tr adresi üzerinden elektronik ortamda indirilip, imzalanarak başvuru formu ve nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi, diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı, askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,  2 adet fotoğraf ile birlikte tabip gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Karasu Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne mesai saatleri içinde şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır. Posta ve mail yolu ile veya eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, Belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

Sınavın yeri, zamanı ve konuları

Personel alımı için yapılacak olan sınavda, sorumlu olunacak konular ve sınav yeri ile alakalı bilgiler de açıklandı. Adayların katılacak oldukları Sözlü ve uygulamalı sınav 25/04/2023 tarihinde Karasu Spor Salonu’nda yapılacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir. Personel alım işleminin diğer aşamaları yapılacak sınava ve sonuçlarına bağlı olduğundan sınava katılmamaya yönelik olarak hiçbir mazeret kabul edilmeyecektir. Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Yapılacak olan Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdarelerle ilgili temel mevzuat
konularını kapsayacak. Uygulamalı sınav, kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılacak.