Karasu

İki aylık meclis

 

Karasu Belediye Meclisi bir ayın ardından 6 Eylül Salı günü (Yarın) toplanıyor. Meclis’te 13 madde yer alacak.

 

İş gündem maddeleri:

  1. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü: Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünde görev yapmakta olan personellere, 5393 sayılı Belediye Kanununun 51. maddesi  ile 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bağlı (K) cetvelinin Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti başlıklı III/B maddesine göre, 2022 Mali yılı Zabıta Personeline 1.080,00-TL maktu mesai ücretinin ödenmesi talebinin 10.08.2022 tarih ve E24165 sayılı yazı ile görüşülmesi.

 

2. Hukuk İşleri Müdürlüğü: 5393 sayılı Belediye Kanununun 38. maddesinin (c), (g) bentleri ile yine aynı kanunun 18. maddesinin (h) bendi gereğince, Belediye Başkanından yetki almak kaydıyla davalarda sulh ile tasfiye, ibra, kabul ve feragat yapabilmeleri amacıyla Belediyemiz avukatlarına yetki ve vekaletname vermek üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi talebinin 23.08.2022 tarih ve E24855 sayılı yazı ile görüşülmesi.

3. Mali Hizmetler Müdürlüğü: Fen İşleri Müdürlüğü tarafından gönderilen 12.08.2022 tarih ve  E24327 sayılı ödenek aktarma talep yazısına göre, 2022 mali yılında “Beton Alım İşi” için Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36. maddesinin 2. fıkrasına istinaden “46541003-0111-5-035990 (Diğer Hizmet Alımları) kaleminden (Yol Yapım Giderleri) harcama kalemine 2.000.000,00-TL ödenek aktarılması talebinin 16/08/2022 tarih ve E24415 sayılı yazı ile görüşülmesi.

4. Mali Hizmetler Müdürlüğü: Belediyemiz 2022 yılı bütçesinde ortaya çıkan ilave yatırım ihtiyaçları nedeniyle ek ödenek ihtiyacı doğmuştur. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddesine göre bütçe tertiplerine 45.000.000,00 TL ek ödenek verilmesi talebinin 31.08.2022 tarih ve E25267 sayılı yazı ile görüşülmesi.

5. Mali Hizmetler Müdürlüğü: 5393 sayılı Belediye Kanununun 62. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe yönetmeliğinin 24. maddesi 2023 Mali Yılı Bütçesinin 31.08.2022 tarih ve E25266 sayılı yazı ile görüşülmesi.

6. Mali Hizmetler Müdürlüğü: 5393 sayılı Belediye Kanununun 41. 62. maddesi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin, ilgili mevzuat çerçevesinde 2023 Mali Yılı Bütçe Kararnamesinin 31.08.2022 tarih ve E25268 sayılı yazı ile görüşülmesi.

7. Mali Hizmetler Müdürlüğü: 5393 sayılı Belediye Kanununun, 18. maddesinin (f) fıkrası ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesine göre, Belediyemiz 2023 yılı Gelir Tarifesinin  31.08.2022 tarih ve E25265 sayılı yazı ile görüşülmesi.

8. Mali Hizmetler Müdürlüğü: 5393 sayılı Belediye Kanununun “Stratejik plân ve performans programı” başlıklı 41. maddesi ve yine aynı kanunun 61. maddesi uyarınca 2023 Mali Yılı Performans Raporunun 31.08.2022 tarih ve E25269 sayılı yazı ile görüşülmesi.

9. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü: İlçemiz Darıçayırı Mahallesinde 34025 sayılı Kadastro Kanunun 22-A madde  hükümlerince yapılacak olan kadastro çalışmalarında kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere her mahalle için ayrı ayrı olmak üzere 6 (altı) bilirkişi seçilmesi talebinin 25.08.2022 tarih ve E25031 sayılı yazı ile görüşülmesi.

10. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü: İlçemiz muhtelif mahallerinde bulunan  mülkiyeti Belediyemize ait 7 (yedi) adet taşınmazın satışının yapılabilmesi için, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine göre Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi talebinin 31.08.2022 tarih ve E25271 sayılı yazı ile görüşülmesi.

11. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü: Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.06.2020 tarih ve 4/170 sayılı kararı ile onaylanan Kurudere Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına istinaden hazırlanan, Kurudere 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının onaylanması talebinin 25.08.2022 tarih ve E25036 sayılı yazı ile görüşülmesi.

12. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü: İlçemiz Aşağı İncilli Mahallesi 294 ada 1 numaralı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait (tadilat) dosyasının 25.08.2022 tarih ve E25034 sayılı yazı ile görüşülmesi.

13. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü: İlçemizde 09.12.2019 tarih ve 582 sayılı meclis kararımız ile onaylanan 1/1000 ölçekli Karasu Merkezi Revizyon Uygulama İmar Planı paftalarından F25-D-20B-2C nolu plan notu paftasında yapılmak istenen tadilat talebinin 08.2022 tarih ve E25264 sayılı yazı ile görüşülmesi.