BİR KERE DAHA YA SABIR!

KENAN TİRYAKİ

KENAN TİRYAKİ

E-Posta :

 Mer­ha­ba saygı değer oku­yu­cu­lar. Ne yaz­ma­lı? Ne­re­den, nasıl, ne şe­kil­de baş­la­ma­lı bi­le­mi­yo­rum. Ba­ka­lım dü­şün­ce­ler ve yü­rek­ten dö­kü­len­ler, dile ve ka­le­me nasıl yan­sı­ya­cak ve siz oku­yu­cu­lar da nasıl bir tep­ki­ye yo­ru­ma yol aça­cak? Her ne olur­sa olsun şun­dan emi­nim ki; ya­zı­ya son nok­ta­yı koy­du­ğu­muz­da siz­le­rin de benim gibi yü­re­ği­ni­zin sız­la­ya­ca­ğı­nı, hangi si­ya­si gö­rü­şe sahip olur­sa­nız olun inan­cı­nız ve et­ni­si­te­niz ne olur­sa olsun, ken­di­ni­zi hangi mil­le­te ait his­se­der­se­niz his­se­din, in­san­lık adına mer­ha­met ve vic­dan adına bana hak verip, bir nebze de olsa bana ka­tı­lıp dü­şün­ce­le­ri­min hak­lı­lı­ğı­na ina­na­cak­sı­nız.

Mem­le­ke­ti­mi­zin şu zor çet­re­fil­li süreç içe­ri­sin­de­ki bu çal­kan­tı­lı, bir o kadar da sı­kın­tı­lı dö­ne­mi, hiç bu kadar vahim bo­yut­la­ra ulaş­ma­mış­tı desem ye­ri­dir. Ama şunu hemen be­lir­te­yim; ta­ri­hi­ni iyi bilen ve dev­şir­me­le­rin yaz­dı­ğı ki­tap­lar­dan değil ehil in­san­la­rın emin kay­nak­la­rın­dan oku­yup bilen bi­ri­si ola­rak söy­le­me­li­yim ki, Türk mil­le­ti­nin var oluş sü­re­ci­nin baş­lan­gı­cın­dan tutan da gü­nü­mü­ze ka­dar­ki süreç içe­ri­sin­de dönem dönem bu mil­let böyle çok var­ta­lar an­lat­mış ve hep­sin­den de yü­zü­nün akı çık­mış­tır. Çık­mış ol­ma­sı­na da lakin bu sefer durum biraz daha si­ya­se­ten ciddi ve ina­nıl­maz bir psi­ko­lo­jik-sos­yo­lo­jik bo­yut­lar içer­mek­te­dir. Bun­la­rın benim gibi her­kes far­kın­da. Fakat benim siz­ler­le pay­laş­mak is­te­di­ğim bo­yu­tu fark­lı biraz...

Farkı şu sev­gi­li oku­yu­cu­lar; Biz böyle de­ğil­dik mil­let ola­rak, inanç ola­rak, kül­tü­rel ola­rak… Ne oldu bize? Ne öl­çü­müz ölçü, ne aya­rı­mız ayar, ne mer­ha­me­ti­miz mer­ha­met, ne vic­da­nı­mız vic­dan!... Ucube bir çeşit top­lum olduk çık­tık. Üze­ri­mi­ze bir ölü top­ra­ğı ser­pil­miş, uyu­muş, afyon yut­muş bir nesil olduk çık­tık so­nun­da. Varsa yoksa ben, ben, ben... Ortak se­vinç­le­ri­miz, acı­la­rı­mız yok artık. Vatan se­ver­lik adına... Ay­rım­cı­lık ya­pan­lar, bö­lü­cü­lük ya­pan­lar ya da dini si­ya­se­te alet eden­ler adına bir sı­kın­tı yok bu bir­lik ve be­ra­ber­lik olma adına… Bi­ri­le­ri, ta­ki­ye cum­hu­ri­ye­ti­ni bölüp par­ça­la­ma ve adına da ileri de­mok­ra­si yaf­ta­sı oturt­ma adına bir anda so­kak­la­ra mey­dan­la­ra ini­yor­lar yüz bin­ler bir anda "Hrant" olu­yor, "Ber­kin" olu­yor ya da bebek ka­ti­li, İmralı'da yatan in­san­lık­tan na­si­bi­ni ala­ma­yan o zevat olup her türlü te­rö­rizm ey­le­mi içe­ri­sin­de bir­le­şi­yor­lar ya­kı­yor­lar yı­kı­yor­lar el­le­rin­de pala ve döner bı­çak­la­rı adam ko­va­lı­yor­lar ya­ra­la­yıp öl­dü­rü­yor­lar... On­la­ra ileri de­mok­ra­si adına her şey ser­best!

Sorun bu­ra­da değil zaten. SORUN bizde sev­gi­li oku­yu­cu­lar. Biz üze­ri­miz­de­ki ölü top­ra­ğın­dan sıy­rı­la­mı­yo­ruz ki bir araya ge­le­lim, ortak bir eylem ger­çek­leş­ti­re­lim ve tep­ki­mi­zi de­mok­ra­tik şe­kil­de or­ta­ya ko­ya­lım ve ana­ya­sal hak­kı­mız olan gös­te­ri ve eylem hak­kı­mı­zı kul­la­na­lım. Ya da şöyle ifade ede­yim; var­sa­yın ki bu hak­lar bizim için­de yani (TÜRK OLAN­LAR) için ge­çer­li olsun di­ye­lim... Bu­yu­run hadi hem de yasal ola­rak izin almış ol­sa­nız bile so­ka­ğa inin de görün gü­nü­nü­zü. Biz­ler sakin ola­cak­mı­şız, sağ­du­yu­lu ola­cak­mı­şız, bir­leş­ti­ri­ci, bü­tün­leş­ti­ri­ci olmak adına kös kös otu­ra­cak­mı­şız, ba­şı­mı­zı önü­mü­ze eğip otu­ra­cak­mı­şız ve ülke kan ağ­lar­ken, her gün bir veya bir kaç ha­ne­ye ocağa ateş dü­şer­ken bize sa­de­ce baş sağ­lı­ğı, sabır ve ölen­le­rin ya­kın­la­rı­na me­ta­net çağ­rı­la­rı ya­pa­cak­mı­şız. Vah mil­le­tim vah... Vah ki ne vah...

Yu­ka­rı­da yaz­dık­la­rı­mı yap­maz­sak eğer, vatan haini, ge­ri­ci, yobaz, ırkçı ol­mak­la itham edi­li­yor ve gerek iç si­ya­set­te, ge­rek­se ulus­la­ra­ra­sı plat­form­lar­da mal­ze­me ola­rak kul­la­nı­lıp 'tu kaka' ilan edi­le­rek dış­la­nıp, dış­lan­dı­rı­lıp bir kö­şe­ye tı­kı­lı­yo­ruz ves­se­lam... Kendi öz yur­du­muz­da "parya" olduk çık­tık. Kendi öz yur­du­muz­da "azın­lık" olduk çık­tık. Kendi öz yur­du­muz­da sin­di­ril­dik, kor­ku­tul­duk. Asker, polis, yargı, ada­let, eği­tim ve en so­nun­da mil­let hep bir­lik­te pes ettik, havlu attık, men­fa­at­çi, çı­kar­cı, ne­me­la­zım­cı, ben­cil, ego­ist, vic­da­nı ve duy­gu­la­rı kör bir nesil olduk çık­tık.

Sev­gi­li oku­yu­cu­lar, “Bay­burt, Bay­burt olalı böyle bir zulüm gör­me­di” diye li­te­ra­tü­rü­müz­de bir deyim var­dır. Hah işte ül­ke­min son du­ru­mu bu… Tür­ki­ye, Tür­ki­ye olalı böyle bir zulüm, böyle bir ada­let­siz­lik, böyle bir hu­kuk­suz­luk, böyle bir yö­ne­tim zih­ni­ye­ti gör­me­di, gör­me­miş­tir de… 

Ve son cümle di­yo­rum ki; Ce­na­bı Allah, Yüce Türk mil­le­ti­ne ye­ni­den bir İstik­lal Marşı yaz­dı­ra­cak, yedi dü­ve­le ve iç­te­ki on­la­rın yan­daş man­da­cı­la­rı­na karşı yeni bir İstik­lal harbi ya­şat­ma­sın ki; o zaman taş üs­tün­de taş, baş üs­tün­de baş kal­maz emin olun.

Hadi par­mak­la­rı gö­re­yim bu vatan, bu al bay­rak için gö­nül­lü deli sev­da­lı de­li­ler ara­nı­yor. Valla bu ko­nu­da emin olun ben Zur­na­nın son de­li­ği bile ola­mam, buna tüm yü­re­ğiy­le inan­mış, iman etmiş biri ola­rak. Ama hiç en­di­şem yok, biz­den artık sa­bun­luk bile ol­ma­sa da. ar­ka­mız­da man­gal yü­rek­li ev­lat­la­rı­mız ve to­run­la­rı­mız var Allah'ın izni ile...

Şimdi hak­sız mıyım sev­gi­li oku­yu­cu­lar? Ya­zı­mın so­nun­da bana emi­nim ki bana ka­tı­la­cak­sı­nız der­ken ve bi­li­yo­rum ki siz­le­rin de birer iki­şer, hatta üçer dör­der kurt yav­ru­su ev­lat­la­rı­nız ve to­run­la­rı­nız var. Bir gün ih­ti­yaç du­yul­du­ğun­da ay yıl­dız­lı bay­ra­ğı burç­la­rın en üst ka­de­me­si­ne dik­mek adına....

Kalın sağ­lı­cak­la, selam, saygı ve dua ile…


06 Ağustos 2015 Perşembe 17:06
Yazdır

YORUM EKLE

Yorum Başlığı

Yorum

YORUMLAR

  • Bu habere henüz yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

ÜLKE GÜNDEMİ

YUSUF DEMİRCİOĞLU'NDAN ÇİFTE SAADET

Karasu Aziziye Mahallesi tiyatro topluluğu kurucularından Yusuf Demircioğlu, reklam ve dizi kariyerine bir yenisini

SAKARYA KARA TESLİM

Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş'un, Pazartesi günü Sakarya genelinde okulları tatil etmesinin ardından gözler

SAĞANAK YAĞIŞ GELİYOR

Kar yağışının Çarşamba gününden beri ülke genelinde ve Sakarya'da etkisinin sürdürmesinin ardından Devlet

YENİ YILA KARLA GİRECEĞİZ

Aralık ayının bitmesine günler kala kara kış kendisini kapıdan gösterdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün

SAATLERİ GERİ ALMAYI UNUTMAYIN

Yaz saati uygulamasının sona ermesiyle saatler, bu cumartesiyi pazar gününe bağlayan gece yarısından sonra,

1 KASIM 2015 SEÇİM SONUÇLARI

Türkiye, 1 Kasım Pazar günü sandık başına gitti. Tüm yurtta olduğu gibi Karasu ve Kocaali'de de erken seçim

ÇOK OKUNANLAR

  • Haber bulunamadı

  • Haber bulunamadı

  • Haber bulunamadı

SAKARYA - HAVA DURUMU

SAKARYA

Ziyaretçi Sayacı

Bugün:
0 hit, 0 ziyaretçi, 0 ziyaret
Bu hafta:
211 hit, 89 ziyaretçi, 95 ziyaret
Bu ay:
778 hit, 320 ziyaretçi, 362 ziyaret
Toplam:
415920 hit, 125694 ziyaretçi, 188664 ziyaret