18 Ekim 2019 Cuma

Sakarya Kuzey Slogan

TEK NEDENi iHMALKARLIK

tek-nedeni-ihmalkarlik

Karasu'da imar planı işlerinin karışmasının tek gerekçesinin işin sıkı tutulmaması olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Fatih Şentürk, eğer gerekli adımlar atılmazsa sorunun çözümsüz bir hale gelebileceğini söyledi.
18 Haziran 2015 Perşembe 14:04

DURUM ÇOK CİDDİ

2011 yılında yapılan imar planının Turizm Bakanlığı tarafından reddedilmesinin tek nedeninin durumun ciddiye alınmaması olduğunu söyleyen Sakarya Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Fatih Şentürk, “İş sıkıntılı bir sürece gidiyor. Büyükşehir'in yaptığı park bile yasa dışı” dedi.

Dü­zen­le­me ne ge­ti­ri­yor?

Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı'na 2011 yı­lın­da gön­de­ri­len re­vi­ze imar planı ile, Ka­ra­su mer­kez planı ve sahil ke­si­mi planı Ko­ca­ali yolu sınır alı­na­rak ikiye ay­rıl­dı­ğı­nı söy­le­yen Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Mec­lis Üyesi Fatih Şen­türk, "Sahil ke­si­min­de ya­pı­lan re­viz­yon pla­nı­nın Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı'na onay­la­tıl­mak üzere gön­de­ril­di. Plan­la bir­lik­te gön­de­ril­me­si ge­re­ken ra­por­la­rın eksik ol­du­ğu an­la­şı­lın­ca Ka­ra­su Be­le­di­ye­si'nden bu ra­por­lar is­ten­di. Ra­por­lar gön­de­ril­me­yin­ce ve Ba­kan­lık'a bir va­tan­daş ta­ra­fın­dan şi­ka­yet olun­ca Ba­kan­lık kendi elin­de­ki en yakın onay­lan­mış plan olan 1989 yılı pla­nı­na geri dö­nül­me­si­ni ka­rar­laş­tır­dı" dedi.

2 kat mı 5 kat mı?1989 yı­lın­da­ki plan­da Ka­ra­su Sa­hi­li'ndeki ya­pı­laş­ma­nın 5 kata mü­sa­ade et­ti­ği­ni de söz­le­ri­ne ek­le­yen Şen­türk, "Ba­kan­lık 1989 planı uy­gu­lan­sın da di­ye­mez. O zaman 5 kat olan alan şimdi 3 kata inmiş du­rum­da. Bu du­rum­da da Ko­ca­ali örnek gös­te­ri­li­yor. Hatta Ka­ra­su'ya gön­de­ri­len ka­rar­da bizim 2011'de gön­der­di­ği­miz pla­nın kabul edil­me­di­ği, bun­dan son­ra­ki ya­pı­la­ra 2 kat ruh­sa­tı­nın ve­ril­me­si ge­rek­ti­ği be­lir­ti­li­yor. İmar izni de yüzde 30'a çe­ki­li­yor. Hatta yı­kı­la­cak olan ya­pı­lar tek­rar ya­pı­lır­ken de kat­la­rın 2'ye in­di­ril­me­si is­te­ni­yor" ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Rek­re­as­yon yasa dışı

Sa­kar­ya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan Ka­ra­su Sa­hi­li'nde ya­pıl­mak­ta olan rek­re­as­yon pro­je­si­nin de bu plana göre yasa dışı ol­du­ğu­nu söz­le­ri­ne ek­le­yen Şen­türk, "Bu alan­da­ki ya­pı­laş­ma da Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan de­net­len­mek du­ru­mun­da. Bü­yük­şe­hir bu ko­nu­da­ki baş­vu­ru­su­na olum­suz yanıt aldı. Buna rağ­men ça­lış­ma­lar devam edi­yor" diye ko­nuş­tu.

İha­le­ler sı­kın­tı­lı

Rek­re­as­yon çer­çe­ve­sin­de sahil ke­na­rı­na bü­fe­ler ko­nul­du­ğu­nu da ifade eden Şen­türk, "Bu ko­nu­lan bü­fe­le­rin ciddi fi­yat­la­ra ihale edil­di. Ancak Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı yarın öbür gün tüm plan­la­rı iptal eder­se bu alan­lar da yı­kı­la­bi­lir. O zaman iha­le­yi alan ki­şi­ler mağ­dur edi­le­bi­lir" şek­lin­de ko­nuş­tu.

Neden oldu?

Meh­met İspi­roğ­lu'nun Ak Parti'ye geç­me­si­nin ar­dın­dan bile pla­nın ta­ki­bi­nin ya­pıl­ma­dı­ğı­nı söz­le­ri­ne ek­le­yen Şen­türk, "Bu iş as­lın­da Ak Parti İlçe Baş­ka­nı ile Ka­ra­su Be­le­di­ye Baş­ka­nı ara­sın­da­ki ge­ri­lim­den do­la­yı uzadı. Ben bun­dan dört ay önce Ka­ra­su Be­le­di­ye Mec­li­si'nde yap­tı­ğım ko­nuş­ma­da bu pla­nın ba­şı­mı­za iş aça­ca­ğı­nı ve bu işin An­ka­ra'da ta­ki­bi­nin ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­dim. Bunun üze­ri­ne Hü­da­ver­di Ağun, Murat Kara ve Adem Fi­liz­fi­da­noğ­lu'ndan ku­ru­lu bir ekip bu konu ile il­gi­li gö­rev­len­di­ril­di. An­ka­ra'ya gi­di­lip gi­dil­me­di­ği­ni bil­mi­yo­rum. Ancak ne­ti­ce­de gelen karar 2011 yı­lın­da ya­pı­lan pla­nın ip­ta­li yö­nün­de oldu ve 1989'a geri dön­dük. Oysa Ak Parti Ka­ra­su İlçe Baş­ka­nı İshak Sarı ve Be­le­di­ye Baş­ka­nı Meh­met İspi­roğ­lu An­ka­ra'ya git­me­li ve gece gün­düz orada ka­la­rak bu planı onay­lat­ma­lıy­dı. Yoksa bu hale gel­mez­dik" dedi.

Şimdi ne ola­cak

Şimdi Ka­ra­su Be­le­di­ye­si'nin halen bir boş­ver­miş­lik için­de ol­du­ğu­nu da söz­le­ri­ne ek­le­yen Şen­türk, "Ka­ra­su Be­le­di­ye­si bu alan­da ruh­sat ve­re­bil­mek için bir ça­lış­ma yap­mak du­ru­mun­da. Bahse konu alan­da­ki ya­pı­laş­ma­nın çok büyük bir kısmı ta­mam­lan­dı­ğı için 1989 pla­nı­nın uy­gu­lan­ma­sı­nın ya da Ko­ca­ali'deki gibi 2 kata üs­tü­ne mü­sa­ade ver­me­me­nin fi­ilen müm­kün ol­ma­dı­ğı rapor ha­li­ne ge­ti­ril­me­li. 2011 yı­lın­da­ki plan eli­miz­de ol­du­ğu­na göre bu plan­da zaman için­de mey­da­na gelen de­ği­şik­lik­ler plana iş­len­me­li. Yeni bir plan ha­li­ne ge­ti­ri­len bu dosya da Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı'na gön­de­ril­me­li. Aksi halde bu boş­ver­miş­lik il­çe­mi­zin temel geçim kay­na­ğı ko­nu­mu­na gel­miş olan in­şa­at sek­tö­rü­nü durma nok­ta­sı­na ge­ti­rir" ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Sakarya Kuzey
Karasu Haberleri
Haber okunma sayısı: 2686

Yazdır

YORUM EKLE

Yorum Başlığı

Yorum

YORUMLAR

  • Bu habere henüz yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

DİĞER HABERLER


ÜLKE GÜNDEMİ

YUSUF DEMİRCİOĞLU'NDAN ÇİFTE SAADET

Karasu Aziziye Mahallesi tiyatro topluluğu kurucularından Yusuf Demircioğlu, reklam ve dizi kariyerine bir yenisini

SAKARYA KARA TESLİM

Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş'un, Pazartesi günü Sakarya genelinde okulları tatil etmesinin ardından gözler

SAĞANAK YAĞIŞ GELİYOR

Kar yağışının Çarşamba gününden beri ülke genelinde ve Sakarya'da etkisinin sürdürmesinin ardından Devlet

YENİ YILA KARLA GİRECEĞİZ

Aralık ayının bitmesine günler kala kara kış kendisini kapıdan gösterdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün

SAATLERİ GERİ ALMAYI UNUTMAYIN

Yaz saati uygulamasının sona ermesiyle saatler, bu cumartesiyi pazar gününe bağlayan gece yarısından sonra,

1 KASIM 2015 SEÇİM SONUÇLARI

Türkiye, 1 Kasım Pazar günü sandık başına gitti. Tüm yurtta olduğu gibi Karasu ve Kocaali'de de erken seçim

SAKARYA - HAVA DURUMU

SAKARYA